پنجمين جلسه شوراي اداري و برنامه ريزي اداره کل زندانهاي استان آذربايجان شرقي در محل اداره کل برگزارگرديد به گزارش روابط عمومي ستاد ديه استان آذربايجان شرقي پنجمين جلسه شوراي اداري و برنامه ريزي اداره کل زندانهاي استان با حضور مدير کل ، معاونين ، روساي زندانها ، مسئولين ستادي و اداري در راستاي مديريت […]

پنجمين جلسه شوراي اداري و برنامه ريزي اداره کل زندانهاي استان آذربايجان شرقي در محل اداره کل برگزارگرديد

به گزارش روابط عمومي ستاد ديه استان آذربايجان شرقي پنجمين جلسه شوراي اداري و برنامه ريزي اداره کل زندانهاي استان با حضور مدير کل ، معاونين ، روساي زندانها ، مسئولين ستادي و اداري در راستاي مديريت بحرانها و نحوه پيشگيري در زمان بروز بحران برگزا ر گرديد

مير علي اکبر بني هاشمي مدير کل زندانهاي استان آذربايجان شرقي  در اين جلسه ضمن تقدير و تشکر از اقدامات بسيار مناسب زندانها با اشاره به تعاريف کلي از مديريت بحرانها به چهار قسمت 1- پيشگيري 2- آمادگي  3-مقابله  4- بازسازي تقسيم نموده و افزود مهمترين مرحله بحران پيشگيري مي باشد که بايد با کسب اطلاعات کافي ، به موقع شناسائي و مديريت مناسب انجام داد.
بني هاشمي با توضيح اينکه اگر اطلاعات ما از وقايع و اتقافات کم باشد محدوديت در زمان به وجود خواهد آمد خاطر نشان کرد تشکيل ستاد بحران جهت بررسي وضعيت امنيت در زندانها و ايجاد تمهيدات لازم با توجه آموزشهاي مود نياز به مسئولين و متصديان امرجهت پيشگيري از بروز حوادث امري ضروري در سيستم زندانباني مي باشد.

وي مديريت بحرانها را در احصاء بحرانها و راهگارهاي پيشگيري ، مطالعه پيشينه زندانها نسبت به حوادث ، استفاده از خرد جمعي صاحبان فرايندها ، بررسي آسيب ها و اتفاقات درهنگام بروز بحران ، برنامه ريزي، اجراء زير ساختها و ايجاد بسترهايي که مانع از بروز بحران مي شود دانستند.