ادرس : تبریز – بلوارگلکار – خیابان ترافیک -خیابان نصر-جنب ایستگاه شماره ۱۸ آتش نشانی

شماره های تماس :

واحد مدیریت:  ۰۴۱۳۳۲۸۸۴۲۸

واحد مددکاری: ۰۴۱۳۳۲۸۹۸۰۰
واحد های اداره : ۰۴۱۳۳۲۸۹۸۴۸

سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات :۵۰۰۰۲۰۶۰۲۷۲۷