ادرس : تبریز – بلوارگلکار – خیابان ترافیک -خیابان نصر-جنب ایستگاه شماره ۱۸ آتش نشانی

شماره های تماس :

۰۴۱۳۳۲۸۸۴۲۸

۰۴۱۳۳۲۸۹۸۰۰

۰۴۱۳۳۲۸۹۸۴۸سامانه دریافت شکایات و انتقادات و پیشنهادات :

۵۰۰۰۲۰۶۰۲۷۲۷