ادرس : تبریز – بلوارگلکار – خیابان ترافیک -خیابان نصر-جنب ایستگاه شماره ۱۸ آتش نشانی

شماره های تماس :

واحد مدیریت:  ۰۴۱۳۳۲۸۸۴۲۸

واحد مددکاری: ۰۴۱۳۳۲۸۹۸۰۰

واحد های اداره : ۰۴۱۳۳۲۸۹۸۴۸

کد پستی : ۵۱۵۶۹۳۹۷۶۲

سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات :۵۰۰۰۲۰۶۰۲۷۲۷