سخنرانی مدیرستاددیه استان آذربایجانشرقی مهندس تقی پور در برنامه افطارلیق شبکه سهند مهندس تقی پور آمار مبالغ جمع اوری شده در جشن گلریزان را به حضور مردم رساندند

سخنرانی مدیرستاددیه استان آذربایجانشرقی مهندس تقی پور در برنامه افطارلیق شبکه سهند
مهندس تقی پور آمار مبالغ جمع اوری شده در جشن گلریزان را به حضور مردم رساندند