فیلم / ۷ زندانی جرائم غیرعمداز زندانهای تبریز و مراغه آزاد شدند مدیر نمایندگی ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت : امروز به همت ستاد دیه و خیران ۷ زندانی جرائم غیر عمد از زندان های تبریز و مراغه آزاد شدند.

فیلم / ۷ زندانی جرائم غیرعمداز زندانهای تبریز و مراغه آزاد شدند
مدیر نمایندگی ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت : امروز به همت ستاد دیه و خیران ۷ زندانی جرائم غیر عمد از زندان های تبریز و مراغه آزاد شدند.