پسر راه پدر را در امر خیر می رود

خیر جوان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد همانند پدرش راه او را در امور خیر ادامه می دهد

حاج وحید محمد پور فرشچی می گوید : پدرم همیشه در امور خیر ثابت قدم بود و سالهای زیادی را در کنار خیرین به امور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی می پرداخت

وی با اشاره به نصایح پدر بزرگوارش از انگیزه خوب خود در راستای کمک و رفتن راه پدر در امور خیر و نیز آزادی زندانیان گفت که تا حد توان به روح پدرم احسان و در امورات کار خیر پیش قدم خواهم بود

محمد پور گفت : پدرم در اردیبهشت ماه امسال دار فانی را وداع گفت و حتی در اخرین لحظاتش نیز از کمک به فقرا و همچنین گره گشایی کار یه مسلمان صحبت و نصیحت می کرد که حتی با هم صحبت کرده بودیم با ایشان به جشن گلریزان امسال آمده و همانند گذشته مبلغی را جهت آزادی زندانیان به ستاد دیه تقدیم کنیم

خیر جوان ضمن تشکر از مدیریت و عوامل ستاد دیه و اینکه پدرم همیشه این جمله را می گفت که کسانی که در راه خیر و گره گشایی کار مسلمانان تلاش می کنند مردمانی ستودنی هستند و همیشه باید کمک و ناصر آنان باشیم

وی با اشاره به اینکه پدرم حتی زمانی که در مسئولیت اتاق اصناف استان را در اختیار داشت نیز صاحبان صنایع و اعضاء اتاق اصناف را به شرکت در کار خیر و جشن گلریزان توصیه می نمود و خود نیز اولین کمک شخصی را برای آزادی زندانیان به ستاد دیه پرداخت می کرد

Print Friendly, PDF & Email