زندان تبریز | صفحه 8 از 8 | ستاد دیه استان آذربایجان شرقی
فیلم  کمک ۶۹۰ میلیون تومانی مالک هواپیمایی آتا به جشن گلریزان ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

فیلم کمک ۶۹۰ میلیون تومانی مالک هواپیمایی آتا به جشن گلریزان

فیلم سخنرانی مدیر عامل ستاد دیه کشور در جشن گلریزان تبریز ۵۲ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

فیلم سخنرانی مدیر عامل ستاد دیه کشور در جشن گلریزان تبریز ۵۲