مهندس مقیمی اصل | ستاد دیه استان آذربایجان شرقی
تصاویر مرحوم بزرگ خیر و پدر صنعت آذربایجان مهند سید رضا مقیمی اصل ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر مرحوم بزرگ خیر و پدر صنعت آذربایجان مهند سید رضا مقیمی اصل